CBSN

Obama tours White House science fair exhibits...