CBSN

Obama on Syria: "Very easy to slip-slide" int...