CBSN

Obama, G.W. Bush make history on Africa visit...