Loading...

Namath Discusses Exercise

| Bob Simon talks to Joe Namath about his exercise routine despite having artificial knees.