Loading...

Namath Discusses Exercise

|Bob Simon talks to Joe Namath about his exercise routine despite having artificial knees.